GASILSKI DOM PGD GRABŠINSKI BREG

Kronologija izgradnje, del in obnov ter posodobitev

Pisalo se je leto 1949

Že prej kot 10 let po ustanovitvi so člani sklenili, da za svoje delovanje in spravilo opreme potrebujejo svoje namenske prostore. Tako so v januarju z datumom 19.1.1949 že imeli izdelan načrt prvega gasilskega doma, ki ga je izdelal Gašperšič Karel v merilu 1:100 in gabariti 8 m x 5,1 m. V načrtu je bil prikazan tudi stolp za vaje v višjih nadstropjih. Pričetek gradnje prvega gasilskega doma na današnji lokaciji v vasi Zagorci se je tako izvedlo v letu 1949. Večji del opeke so gasilci pridobili od člana Franca Ozvatič, ki je opeko izdeloval na svoji domačiji. Ostali gradbeni material in ostrešje se je nabralo od vaščanov in tako so s prostovoljnim delom zazidali del gasilskega doma v katerem še je danes garaža namenjena gasilskemu vozilu. Zaradi stroškov in nabave materiala se je postavila samo današnja garaža in ne celotna stavba s stolpom, kot je bilo predvideno v načrtu iz tega leta.

Pisalo se je leto 1951

Zaključek gradnje prvega gasilskega objekta na Grabšinskem bregu. Letnica je napisana tudi na fasadi gasilskega doma kot datum, ko je bil postavljen prvi gasilski dom in orodišče za opremo gasilcev.

Pisalo se je leto 1952

V novozgrajenem gasilskem domu so v letu 1952  že potekala prva izobraževanja in šolanja za gasilce in strojnike iz tega področja.

Pisalo se je leto 1959

Člani in društvo so praznovali 20. obletnico delovanja društva. Ob tej obletnici je narejena tudi spominska fotografija najbolj aktivnih članov društva pred gasilskim domom z orodjem in opremo, ki prikazuje kako je izgledal prvi gasilski dom PGD Grabšinski breg.

20. letnica delovanja gasilke čete Grabšinski breg 

Pisalo se je leto 1961

Tega leta se je izvedla prva širitev postavljenega gasilskega doma Grabšinski breg. Za obstoječo garažo oz. orodiščem  na vzhodni strani se je sezidal prostor, ki je bil namenjen pisarni oz. prostor za srečanja in sestanke. Postavili so se trije zidovi k garaži za katere je zidake prispeval Franc Ozvatič in izvedla strešna konstrukcija s kritino. 

Pisalo se je leto 1983

30. 9.1983 je bila napisana darilna pogodba med Holc Francem in Marijo iz Zagorc 61 in gasilskim društvom Grabšinski breg s katero podarjata kmetijsko zemljišče gasilskemu društvu. Ta je po sklepu Temeljnega sodišča v Mariboru  prešla v družbeno lastnino.  V tem letu so se pričela tudi dela za drugo razširitev in dograditev takratnega gasilskega doma. Želja in ideja je bila, da se k obstoječemu domu dogradi prostor za kuhinjo, manjša garaža za vozilo in dvorana, ki bo služila gasilcem in tudi vsem občanom za različne namene. V teh delih, ki so bila večinoma prostovoljna in v izvedbi gasilcev so se najprej izvedli izkopi za temelje, sledilo je mešanje betona z mešalci in betoniranje temeljev. S strani članov in somišljenikov je bilo opravljenih veliko ur  gradbenih del. Posamezniki so tako opravili tudi preko 900 ur prostovoljnega dela. Skupno pa so številke več tisoč opravljenih ur dela.

Pisalo se je leto 1984

Tekom celega leta 1984 so se nadaljevala gradbena dela na dograditvi gasilskega doma. Tako so se najprej zazidali zidovi. Ker v notranjosti zgradbe še ni bilo dovolj nasutega materiala so pridni gasilci najprej navozili razen material in na vrhu nasuli še gramoza s katerim so izravnali teren za spodnjo ploščo oziroma tla v kuhinji in dvorani.

Pisalo se je leto 1985

V tem letu so se najprej postavili nosilni stebri ter vzdolžni nosilec  v dvorani zaradi velikih razponov in nosilnosti. Ko so bila dela s postavitvijo sten opravljena se je sestavil strop z nosilci na katerega se je takrat še s samokolnicami zvozil ves beton za zgornjo ploščo nad dvorano. Vsa dela so se opravljala večji del ročno, ker takrat moderne gradbene mehanizacije še ni bilo na razpolago. Vzporedno v mesecu marcu se je že pričela sečnja dreves za ostrešje. Les so prispevali razni kmetje iz vasi Zagorci, Senčak in Sakušak, ki so imeli svoje gozdove iz katerih so darovali večinoma po eno drevo. Ves les se je zvozil iz gozdov do gasilskega doma, kjer so v mesecu aprilu pričeli z žaganjem lesa za ostrešje dograjenih prostorov. Po izvedbi žaganja so se pričela pripravljalna dela za strešno konstrukcijo, ki se je v jeseni tega leta postavila na zgradbo. V tem letu so bili odločni, da novozgrajene prostore spravijo pod streho zaradi natekanja in morebitne škode zaradi vremenskih vplivov. Na ostrešje se je pokrila kritina iz salonitnih plošč.

Pisalo se je leto 1986

Po izgradnji in dograditvi dvorane so člani spoznali, da jim manjkajo sanitarije. S tem razlogom so v tem letu pričeli že s tretjo dograditvijo gasilskega doma na severnem delu objekta, kjer se je dogradilo stavbo za sanitarije in prostor za skladišče.

Pisalo se je leto 1987

Za dostop v zgornje nadstropje oz. mansardni del doma so se izdelale stopnice.

Pisalo se je leto 1994

Tega leta je bilo izvedeno lastninsko preoblikovanje premoženja v gasilsko lastnino na dan 14.1.1994. Vrednost družbenega kapitala na podlagi otvoritvene bilance izdelane po metodologiji GZS se je spremenila v društveno lastnino s čimer so lastniki zemljišča, zgradbe orodja in opreme postali gasilci PGD Grabšinski breg.

Pisalo se je leto 1996

V letu 1996 se je ob gasilskem domu polagalo javno vodovodno omrežje. Takrat je tudi društvo pristopilo k ureditvi vodovodnega omrežja v gasilski dom. S vzpostavitvijo omrežja smo na zelenici v neposredni bližini pri gasilskem domu dobili hidrant. To leto je bilo pestro pri urejanju instalacij v prostorih gasilskega doma, ker smo pridobili tudi strojne instalacije in s tem centralno ogrevanje v celotni zgradbi doma. K temu naj dodamo, da se je uredila tudi telefonija in so gasilci pridobili telefonski priključek. K vsem instalacijskim delom je potrebno dodati še dela na stropu dvorane, kjer se je pribil ladijski pod in prebelila fasada gasilskega doma.

Pisalo se je leto 1997

Na vzdrževalnih delih so se v tem letu prebarvala vrata na garažah in zasteklila okna na podstrešnem delu doma.

Ker stare mize in klopi niso več bile primerne za potrebe v dvorani se je v letu 1997 nabavila oprema za dvorano in sicer 20 miz  in 150 stolov, ki še danes služijo svojemu namenu.

Pisalo se je leto 1998

Na področju gradbenih del se je v tem letu na trtji fazi dograditve doma izdelalo ostrešje za kurilnico ter sanitarije. Prav tako se je izvedla izdelava fasade na tem prizidku.

Pisalo se je leto 1999

Pred okroglo obletnico so se še izvedla zadnja zaključna dela na gasilskem domu, da je dom dobil podobo urejenega gasilskega doma.

Ob 60. letnici društva je bila pred gasilskim domom izvedena svečanost ob obletnici društva ter predaja dograjenih prostorov svojemu namenu s cerkvenim blagoslovom farnega župnika g. Štefana Casar. 

Pisalo se je leto 2000

V tem letu je bil vzpostavljen sistem daljinskega alarmiranja gasilske enote Grabšinski breg iz gasilskega doma Ptuj, kjer je bilo preko brezžične povezave moč aktivirati delovanje sirene na gasilskem domu Grabšinski breg. Na gradbenem področju je bilo izvedeno odvodnjavanje pred gasilskim domom, ker je zaradi kasnejše izdelave kot gasilski dom bila cesta Ptuj-Gornja Radgona nasuta in dvignjena nad nivo gasilskega doma. Zaradi neugodnega terena so gasilci imeli tudi težave z odpiranjem garažnih vrat in to je prispevalo k odločitvi, da je potrebno nekaj ukreniti.

Pisalo se je leto 2001

V prejšnjem letu začeto odvodnjavanje se je zaključilo v tem letu. Za gasilskim domom se je očistil in uredil jarek oz. vodotok Krka. Prav tako se je pričela izvedba in gradbena dela v pisarni v mansardi doma.

Izgled gasilskega doma iz zraka v letu 2001

Pisalo se je leto 2004

Za potrebe delovanja društva in povezave s sodobnim svetom se je nabavil prvi računalnik in tiskalnik s katerim so se opravljala tajniške zadeve na gasilskem področju.

V tem letu so se zaključila gradbena dela v pisarni in nabavila se je pisarniška oprema s čimer smo pridobili nove prostore za sestanke in srečanja vodstva društva. 

Pisalo se je leto 2006

Z namenom posodobitve doma so se zamenjala okna v kuhinji, pisarni spodaj in garaži, ker so stara dotrajala in je bila želja po sodobnejših oz. energijsko varčnejših. Po teh delih so se opravila tudi pleskarska dela v garaži in stari pisarni.

Pisalo se je leto 2007

Nenehna želja po posodabljanju in urejanju doma je zagrete člane privedla do realizacije oz. izvedbe zamenjave strešne konstrukcije in kritine na celotnem gasilskem domu. S tem se je iz doma odstranila starejša ekološko sporna kritina - salonitne plošče. Pred namestitvijo novega ostrešja so gasilci imeli veliko težav zaradi vremenskih težav, ko so morali s folijami pokrivati dom zaradi večje količine padavin dežja. Porodila se je tudi idej, da bi z dozidanjem povišal zid nad dvorano z namenom pridobitve dodatnih prostorov nad dvorano. Na ostrešje se je namestila nova sodobnejša pločevinasta kritina HOSEKRA. 

Pisalo se je leto 2008

Kot v letu 2006 je padla odločitev, da se v letu 2008 zamenjajo še okna na dvorani gasilskega doma z namenom posodobitve zgradbe in tudi zaradi energije, ki se je izgubljala s starimi dotrajanimi okni. Na garažah so se zamenjala vrata s sodobnejšimi rolo vrati, ki so daljinsko vodena.

Pisalo se je leto 2010

Ker je bilo večino gradbenih del na posodobitvi doma opravljenih je bilo potrebno narediti še plavajoči tlak oz. estrih na zgornji plošči dvorane s katero se je izoliral še strop dvorane.

Prav tako se je uredil tudi nov električni priključek, kjer se je glavna elektro omarica s števcem prestavila na zunanjo steno doma. Zelo neugodna je bila tudi pot v sanitarije, ker je bilo potrebno iz dvorane na prosto in ponovno v prostor doma. Iz tega razloga se je izvedel preboj stene iz dvorane v sanitarije in izdelava stopnic, ki je skrajšal in olajšal pot v slabih vremenskih razmerah. S tem prebojem v sanitarije so se vgradila nova vrata tudi še v  kuhinji. Da bi uredili izgled vgradnje vrat je padla odločitev o prepleskanju celotne dvorane in namestitvi novih sodobnejših luči v dvorani doma. Pred samim pleskanjem smo še vgradili prezračevanje s katerim smo zagotovili odvod slabega zraka iz dvorane, ker je v dvorani ob večjem številu ljudi zaradi nizkih stropov zelo slab zrak.

Preboj stene v sanitarije in izdelava stopnic

Izdelava plavajočega tlaka nad dvorano


2012

Tudi v tem letu se na gasilski dom ni pozabilo in v mesecu maju se je naredil izkop pri temeljih dozidanih sanitarij z namenom utrditve terena pod temelji tega prizidka. Izkopan del se je zabetoniral s čimer so povečali površino temeljev in tako povečali stabilnost prizidka.

Izkop in betoniranje temeljev 2012

Kot zadnji gradbeni in tudi lepotni del je v tem letu sledil še zaključni del in sicer obnova in vgradnja energijsko varčne fasade na celotnem gasilskem domu. Prav tako so se zamenjala vrata na skladišču doma in tudi vrata, ki so omogočala dostop do sanitarij iz zunanje strani doma.

Izdelava fasade na gasilskem domu 2012

Izdelava fasade na gasilskem domu 2012


Izgled gasilskega doma pred prenovo 

Končni izgled fasade gasilskega doma 


Naši podporniki

  • Sponzor1
  • Sponzor2
  • rthrt htr hrth rt