Vrste in oblike priznanj in odlikovanj

Plenum Gasilske zveze Slovenije je na 2. seji, 21. marca 2015 sprejel Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah. 

Pravilnik je dopolnjen s sprejetim amandmajem na seji Plenuma in začne veljati 30. aprila 2015.

Dodatna pojasnila k Pravilniku o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah.

Priznanja in odlikovanja, našteta po vrsti in stopnji, so:

 1. priznanje Matevža Haceta;
 2. priznanje Kipec gasilca;
 3. priznanje Plaketa gasilca;
 4. odlikovanje za posebne zasluge;
 5. odlikovanje za hrabrost;
 6. gasilsko odlikovanje I., II. in III. stopnje;
 7. odlikovanje gasilska plamenica I., II. in III. stopnje;
 8. priznanje za požrtvovalnost;
 9. priznanje Gasilske zveze Slovenije;
 10. listina o častnem članstvu v gasilski organizaciji;
 11. priznanje gasilskega veterana;
 12. priznanje gasilske zveze I., II. in III. stopnje;
 13. priznanje za dolgoletno aktivno delo;
 14. priznanje za aktivno operativno delo;
 15. mladinsko priznanje;
 16. diplome, zahvale, plakete in druga pisna priznanja.

1. Priznanje Matevža Haceta

Priznanje Matevža Haceta sestavljajo skulptura kipca gasilca, značka, listina in denarna nagrada. Kipec je delo akademskega kiparja Stojana Batiča in ima obliko plamena. Ulit je iz bronaste zlitine in s kamnitim podstavkom meri 30,5 cm. Na eni strani plamena predstavlja gasilca z rešenim otrokom v naročju, na drugi pa gasilca z ročnikom v napadu. Na znački je reliefna podoba strani kipca, na kateri je gasilec z otrokom v naročju. Značka je pozlačena, v velikosti 45×25 mm. Listina o podelitvi priznanja Matevža Haceta je v velikosti 49×35 cm. Na listini je upodobljen kipec gasilca z ročnikom v napadu. Na listini so navedeni ime in priimek prejemnika in opis zaslug, za katere mu je bilo priznanje podeljeno. Listina je opremljena z datumom sklepa o podelitvi priznanja Matevža Haceta in podpisom predsednika Gasilske zveze Slovenije.

Priznanje Matevža Haceta se podeljuje enkrat letno na Plenumih in Kongresih Gasilske zveze Slovenije samo članom gasilske organizacije kot posebno in najvišje priznanje gasilske organizacije za izjemne življenjske zasluge, pomembne za razvoj in napredek gasilske organizacije in požarnega varstva v Republiki Sloveniji. Poleg pogojev iz 1. odstavka 9. točke 19. člena Statuta Gasilske zveze Slovenije mora predlagani prejemnik pred tem že prejeti gasilsko odlikovanje za posebne zasluge in doseči dovolj veliko število točk po dodatnih kriterijih, ki jih sprejme Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije

2. Priznanje »Kipec gasilca«

Priznanje »kipec gasilca« sestavljajo kipec gasilca, nadomestni trak in listina. Kipec je delo priznanega kiparja, ulit iz bronaste zlitine in skupaj s podstavkom ne sme biti višji kot 30 cm. Kipec predstavlja gasilca v boju z ognjem. Nadomestni trak je pravokotne oblike, dolžine 33 mm in višine 10 mm, na podlagi slovenske trobojnice je na sredini v pozlačeni zlitini odtis gasilca. Listina o podelitvi priznanja »kipca gasilca« je v velikosti 49×35 cm. Na listini je upodobljen kipec gasilca v napadu. Na njej so navedeni ime in priimek prejemnika ter opis zaslug, za katere je bilo prejemniku priznanje »kipca gasilca« podeljeno. Listina je opremljena z datumom sklepa o podelitvi priznanja in podpisom predsednika Gasilske zveze Slovenije.

Priznanje »kipec gasilca« se – kot Priznanje Matevža Haceta – podeljuje enkrat letno na Plenumih in Kongresih Gasilske zveze Slovenije članom gasilske organizacije kot posebno visoko priznanje gasilske organizacije za izjemne zasluge, pomembne za razvoj in napredek gasilske organizacije in požarnega varstva v Republiki Sloveniji. Predlagani prejemnik, ki je član gasilske organizacije, mora že pred tem prejeti gasilsko odlikovanje za posebne zasluge in doseči dovolj veliko število točk po dodatnih kriterijih, ki jih sprejme Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije.

Izjemoma se lahko priznanje podeli posamezniku, ki ni član gasilske organizacije, če je njegov prispevek k razvoju in napredku gasilstva in požarnega varstva tako velik, da opravičuje tako visoko priznanje.

3.Priznanje “Plaketa gasilca”

Priznanje Plaketa gasilca sestavljajo plaketa, nadomestni trak in listina.

Plaketa je velikosti 135×200 mm. Na njej je pozlačen kovinski krog, premera 80 mm in debeline 5 mm. V spodnjem robu so stilizirani lipovi listi, velikosti 6 mm, v zgornjem robu je napis »Gasilska zveza Slovenije«, velikosti 5 mm. V sredini kroga je plamen, v katerega je umeščen gasilec na intervenciji. Na spodnjem delu plakete je vgraviran napis »Plaketa gasilca«, velikosti 8×150 mm. Na spodnjem delu plakete se vpišeta ime in priimek dobitnika. Plaketa je izdelana iz stekla in je na podstavku.

Nadomestni trak je pravokotne oblike, dolžine 33 mm in višine 10 mm. Podlaga traku je rdeča, vanjo je umeščen moder trikotnik. Na sredini je v pozlačeni zlitini plamen, z umeščenim gasilcem.

Listina priznanja Plaketa gasilca je v ležečem položaju in je dvobarvna – rdeča in modra. Umeščen je isti znak kot na plaketi. Na listini so navedeni ime in priimek prejemnika ter opis zaslug, za katere je bilo prejemniku priznanje Plaketa gasilca podeljeno. Listina je opremljena z datumom sklepa o podelitvi priznanja, zaporedno številko ter podpisom predsednika in poveljnika GZS.

4. Odlikovanje za posebne zasluge

Odlikovanje za posebne zasluge je izdelano iz posebne zlitine ter ima obliko stisnjenega kroga s premerom 40 mm in debeline 3 mm. Rob, širine 8 mm, je stiliziran z reliefno oblikovanimi lipovimi listi. Spodaj je na stiliziranem rdečem traku, izdelanem v emajlu, napis »Na pomoč!«. V sredini odlikovanja sta stilizirani obris Triglava v modrem emajlu in bela čelada, na levi strani rdeča plamenica, na desni pa gasilska sekirica v beli barvi. Odlikovanje je pozlačeno. Na hrbtni strani odlikovanja je napis »Gasilska zveza Slovenije«. Pripeto je na traku zlato rumene barve.

Odlikovanje za posebne zasluge se podeljuje članom gasilske organizacije in organizacijam za posebej uspešno delo pri krepitvi gasilske organizacije ter za izredno delo na področju drugih gasilskih nalog v preventivi, operativi, vzgoji in usposabljanju, delu z mladimi, oziroma za druge uspešno opravljene naloge v gasilskih organizacijah, ki prispevajo k uspešnejšemu razvoju in napredku gasilstva v Sloveniji. Odlikovanje za posebne zasluge se podeljuje tudi za uspešno izvedbo pomembnih akcij v gasilski dejavnosti ter za izvedene aktivnosti ob večjih naravnih nesrečah. Odlikovanje se podeljuje tudi drugim osebam, ki so z izrednim delom odločilno pripomogle k napredku in ugledu gasilstva ter požarnega varstva.

Za člana gasilske organizacije je pogoj za prejem odlikovanja, da je predhodno že prejel gasilsko odlikovanje I. stopnje oz. gasilsko plamenico I. stopnje.

5. Odlikovanje za hrabrost

Odlikovanje za hrabrost je izdelano iz posebne zlitine. Je premera 42 mm, debeline 3 mm, s šestimi stiliziranimi plameni na robu, širokem 8 mm. V sredini odlikovanja, v premeru 26 mm, je 1 mm vdolben reliefno stiliziran gasilec v plamenih z rešeno žensko v naročju. Odlikovanje za hrabrost je patinirano v zlatu. Na hrbtni strani odlikovanja je napis »Gasilska zveza Slovenije«. Pripeto je na vijoličastem traku. Odlikovanje za hrabrost se podeljuje za izredna junaška dela ali dejanja, s katerimi je bilo rešeno človeško življenje, ter za izredno požrtvovalnost pri večjih požarih, reševanju premoženja, ob eksplozijah, naravnih in drugih nesrečah, za kar je nekdo izpostavil tudi svoje življenje. Odlikovanje za hrabrost se lahko podeli članom gasilske organizacije in drugim osebam.

6. Gasilsko odlikovanje I., II. in III. stopnje

Gasilsko odlikovanje je I., II. in III. stopnje. Gasilska odlikovanja so po vrsti od najvišje do najnižje stopnje – I., II. in III. Odlikovanje je izdelano iz posebne zlitine, debeline 3 mm. Ima peterokotno obliko, širine 40 mm. Rob, širine 8 mm, je stiliziran z reliefno oblikovanimi žarki in petimi gasilskimi plamenicami v kotih. V nekoliko izbočeni okrogli sredini, premera 23 mm, je reliefno oblikovan lik gasilca napadalca v uniformi z ročnikom in cevjo. Ob levem in desnem robu okrogle sredine je stiliziran plamen v rdečem emajlu. Gasilsko odlikovanje I. stopnje je pozlačeno, II. posrebreno, III. pa patinirano v bronu. Na hrbtni strani odlikovanja je napis »Gasilska zveza Slovenije«. Pripeto je na modrem traku.

Podeljuje se članom gasilske organizacije, gasilskim zvezam, zavodom ter drugim organizacijam, društvom in ostalim osebam za:

Odlikovanje ustrezne stopnje podeljuje Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije glede na pomembnost opravljenega dela, pri čemer se praviloma upošteva postopnost podeljevanja posameznih odlikovanj. Če postopnost ni upoštevana, mora biti posebej obrazložena.

7. Odlikovanje gasilska plamenica I., II. in III. stopnje

Odlikovanje gasilska plamenica je I., II. in III. stopnje. Odlikovanja gasilska plamenica so po vrsti od najvišje do najnižje I., II. in III. stopnje. Odlikovanje je izdelano iz posebne zlitine, debeline 3 mm. Ima peterokotno obliko, širine 40 mm. Rob, širine 8 mm, je oblikovan z reliefnimi žarki in petimi gasilskimi plamenicami v kotih. V nekoliko izbočeni sredini, premera 23 mm, je reliefno stilizirana roka gasilca, ki drži gasilsko sekirico in plamenico. Ob levem in desnem robu izbočene sredine je stiliziran plamen v rdečem emajlu. Odlikovanje gasilska plamenica I. stopnje je pozlačeno, II. posrebreno, III. pa patinirana v bronu. Na hrbtni strani gasilske plamenice je napis »Gasilska zveza Slovenije«. Pripeta je na rdečem traku.

Podeljuje se:

Gasilsko plamenico I., II. in III. stopnje podeljuje Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije glede na pomembnost opravljenega dejanja, pri čemer se praviloma upošteva postopnost podeljevanja posameznih odlikovanj. Če postopnost ni upoštevana, mora biti posebej obrazložena. Gasilsko plamenico III. stopnje se lahko podeli posameznikom ali gasilskim organizacijam za posebne zasluge ob posameznih večjih intervencijah. V teh primerih se lahko plamenica III. stopnje podeli tudi večkrat istemu upravičencu, postopnost pa se ne upošteva.

8. Priznanje za požrtvovalnost

Priznanje za požrtvovalnost sestavljajo odlikovanje, nadomestni trak in listina.

Priznanje je v obliki odlikovanja,  izdelano iz posebne zlitine. Je premera 42 mm, debeline 3 mm, s šestimi stiliziranimi plameni na robu, širokem 8 mm. V sredini odlikovanja je v isti višini stilno ponazorjena gasilčeva drža ročnika. Ročnik je pod kotom 60 stopinj od leve proti desni. Pod  rokama so v isti višini štirje lipovi listi, ki se – od leve proti desni – zmanjšujejo v razmerju 3:1. Roki sta na vrhu, poglobljenem za 1 mm, povezani s trobojnico, v kateri so stilno oblikovani trije rdeči plamenčki. Priznanje za požrtvovalnost je patinirano v zlatu. Pripeto je na  traku, ki je na sredini rdeče barve, širine 20 mm, ob straneh pa modre barve, širine 10 mm. Barve so vzporedne z desno stranico trikotnega nosilca odlikovanja. 

Listina je, poleg stilnega oblikovanja, opremljena z utemeljitvijo in datumom o podelitvi sklepa o podelitvi priznanja ter podpisom predsednika in poveljnika GZS.

Na hrbtni strani odlikovanja je napis »Gasilska zveza Slovenije«, z letnico in namenom.

9. Priznanje Gasilske zveze Slovenije

Priznanje Gasilske zveze Slovenije se lahko podeli v obliki odlikovanja ali plakete. Priznanje Gasilske zveze Slovenije v obliki odlikovanja je izdelano iz posebne zlitine. Ima obliko kroga s premerom 45mm in debeline 3 mm. Rob, širine 8 mm, je stiliziran z reliefno oblikovanimi lipovimi listi. Okoli lipovih listov je napis »Gasilska zveza Slovenije«, v sredini pa je stiliziran gasilski znak. Na spodnjem robu kroga je napis: »Za zasluge«. Priznanje Gasilske zveze Slovenije v obliki odlikovanja je pozlačeno. Pripeto je na rdeče-modrem trikotnem traku. Plaketa je velikosti 120×160 mm. Na njej je krog s premerom 80 mm in debeline 5 mm. Rob, širine 16 mm, je stiliziran z reliefno oblikovanimi lipovimi listi. Okoli njih je napis »Gasilska zveza Slovenije«. V sredini kroga je stiliziran gasilski znak. Na spodnjem robu kroga je napis: »Za zasluge«. Na spodnjem delu plakete je ploščica velikosti 80×25 mm, na katero se vpiše ime in priimek dobitnika. Plaketo se podeljuje v rdečem etuiju.

Priznanje Gasilske zveze Slovenije se podeljuje:

O podelitvi priznanja Gasilske zveze Slovenije lahko tudi odločata predsednik ali poveljnik Gasilske zveze Slovenije, ki o tem poročata Upravnemu odboru Gasilske zveze Slovenije. 8. Listina o častnem članstvu v gasilski organizaciji Listina vsebuje ime in priimek častnega člana, sklep organa o podelitvi, datum podelitve in obrazložitev zaslug, za katere je bil podeljen status častnega člana. Listino o častnem članstvu podpiše predsednik gasilske organizacije.

10. Listina o častnem članstvu v gasilski organizaciji

Listina vsebuje ime in priimek častnega člana, sklep organa o podelitvi, datum podelitve in obrazložitev zaslug, za katere je bil podeljen status častnega člana.

Listino o častnem članstvu podpišeta predsednik in poveljnik gasilske organizacije.

11. Plaketa in značka gasilskega veterana

Plaketa gasilskega veterana je pravokotne oblike, velikosti 200×80,5 mm, in je patinirana v bronu. Na njej je upodobljena slika nočnega čuvaja z lučjo. V desnem gornjem kotu je verz pesnika Otona Župančiča: »Ne boj se za pomoč! Mi b’dimo dan in noč!« V spodnjem delu je napis z velikimi črkami: »Gasilskemu veteranu v priznanje in zahvalo!« Značka gasilskega veterana je izdelana iz posebne zlitine in je okrogle oblike s premerom 40 mm. Ob robu so na levi in desni strani stilizirani lipovi listi, na sredini pa Triglav in morje. Na robu notranjega kroga je v rdečem emajliranem delu napis »Gasilski veteran«. Značka se v zgornjem delu zaključuje z gasilskim znakom – čelado v belem emajlu, na levi strani z baklo v rdečem emajlu ter z zlato sekirico na desni strani. Na hrbtni strani značke je priponka. Plaketo in značko gasilskega veterana podeljujejo na predlog prostovoljnih gasilskih društev gasilske zveze v zahvalo in priznanje za uspešno in dolgoletno delo članu prostovoljnega gasilskega društva, staremu nad 63 let (članice nad 55 let) in z najmanj 30-letnim aktivnim stažem v prostovoljnem gasilskem društvu.

12. Priznanje gasilske zveze I., II. in III. stopnje

Priznanje gasilskih zvez je I., II. in III. stopnje. Priznanja gasilskih zvez so po vrsti od najvišje do najnižje stopnje I., II. in III. stopnje. Izdelana so iz posebne zlitine, debeline 2 mm, premera 30 mm, ki imajo šesterokotno obliko s stiliziranimi žarki v šestih krogih. V sredini priznanj je značka okrogle oblike s premerom 24 mm in zlatim robom, v katerem je napis »Priznanje gasilske zveze«. V sredini značke je krog, izdelan v rdečem emajlu, v katerem je zlat gasilski znak. Priznanje gasilske zveze I. stopnje je pozlačeno, II. posrebreno, III. pa patinirano v bronu. Gasilske zveze lahko oblikujejo svoja priznanja in listine, ki po obliki ne smejo biti enaka kot gasilska odlikovanja in priznanja Gasilske zveze Slovenije ter ne večja od opisanega priznanja gasilske zveze iz tega člena. Priznanja so pripeta na traku zelene barve. Trakovi za pripenjanje odlikovanj so trikotne oblike – enakostranični trikotniki s stranico 45 mm. Na zadnji strani traku je priponka za pripenjanje odlikovanja na oblačilo.

Priznanja gasilskih zvez so I., II. in III. stopnje. Priznanja gasilskih zvez so po vrsti od najvišje do najnižje stopnje I., II. in III. stopnje. Podeljujejo jo gasilske zveze za večletno prizadevno delo in pomemben prispevek k organizacijski krepitvi in utrjevanju gasilskih organizacij, društev in zvez, za trud, uspeh in širjenje ideje gasilstva, kakor tudi za uspešno prizadevanje na področju požarnega varstva ter delovanja in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Za podeljevanje priznanja mora gasilska zveza, ki priznanje podeljuje, ob upoštevanju kriterijev, ki veljajo za podelitev teh priznanj, upoštevati tudi 5-letni časovni termin med enim in drugim priznanjem, pri čemer je treba praviloma upoštevati postopnost podelitve posameznih priznanj. Priznanje gasilske zveze je pogoj za pridobitev priznanja ali odlikovanja Gasilske zveze Slovenije.

13. Značka za dolgoletno aktivno delo

Značka za dolgoletno aktivno delo je izdelana iz posebne zlitine v obliki kroga s premerom 40 mm. Rob značke je oblikovan s stiliziranimi plameni, izdelanimi v rdečem emajlu. Vrh značke se zaključuje z gasilskim znakom. Sredina značke je oblikovana z emajliranim krogom, v katerem je rob bele barve in napis »Gasilska zveza Slovenije« ter emajlirani krog rdeče barve, v katerega je vtisnjena letnica. Značka za 10 let je patinirana v bronu, za 20 posrebrena, značke od 30 do 80 let pa so pozlačene. Na hrbtni strani značke je priponka. Značko za dolgoletno aktivno delo z diplomo podeljujejo članom na predlog prostovoljnih gasilskih društev gasilske zveze za dolgoletno delo, in sicer za 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 let aktivnega dela v prostovoljnem gasilskem društvu, upoštevajoč vpis v matično knjigo prostovoljnega gasilskega društva oziroma računalniško evidenco članstva, računajoč od sedmega leta starosti dalje.

14. Značka za aktivno operativno delo

Značka za aktivno operativno delo je izdelana iz posebne zlitine v obliki dveh lovorovih vejic, v krogu med njima pa je vpisana številka, ki označuje leta aktivnega operativnega dela. Značka za 10 let je patinirana v bronu, za 20 posrebrena, znački za 30 in 40 let pa sta pozlačeni. Na hrbtni strani značke je priponka. Značko za aktivno operativno delo z diplomo podeljujejo članom prostovoljna gasilska društva v soglasju z gasilsko zvezo, za aktivno operativno delo in sicer za 10, 20, 30 in 40 let aktivnega operativnega dela, upoštevajoč datum vstopa v gasilsko enoto in v skladu s Pravili gasilske službe.

15. Mladinsko priznanje

Mladinsko priznanje sestavljajo značka, nadomestni trak in listina.

Značka je premera 33 mm. V zgornji polovici je napis »Mladinsko priznanje«, v spodnji polovici je slovenska trobojnica. Na sredini trobojnice je gasilski znak. V sredini značke sta lika dveh mladih gasilcev. Izdelana je iz posebne zlitine, s priponko na hrbtni strani.

Listina je opremljena z datumom sklepa o podelitvi priznanja ter podpisom predsednika in poveljnika GZ.

16. Diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja

Diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja so oblikovane tako, da zajemajo opis oziroma predstavljajo dejavnost v gasilstvu, zaradi katere se jih podeljuje in so opremljene z imenom in priimkom prejemnika. Podeljujejo jih vodstva gasilskih organizacij. Plaketa Gasilske zveze Slovenije, ki se podeljuje prostovoljnim gasilskim društvom in gasilskim zvezam ob njihovih obletnicah aktivnega dela – na podlagi 32. člena tega pravilnika – je pravokotne oblike, velikosti 70×100 mm,  debeline 8 mm. Na reliefni podlagi v obliki kroga s premerom 35 mm so stilizirani gasilec napadalec z ročnikom in lipovi listi na robu. Plaketa je patinirana v bronu, posrebrena in pozlačena. Nad krogom je napis »Gasilska zveza Slovenije«. Na ploščici, velikosti 70×25 mm, sta izpisana naziv prostovoljnega gasilskega društva oziroma gasilske zveze in letnica  jubileja. Plaketo se podeljuje v rdečem etuiju. Diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja podeljujejo vodstva gasilskih organizacij v znak zahvale za zasluge pri razvoju gasilske organizacije in požarne varnosti ter za prizadevnost, kakor tudi za izredno delo in prispevek pri izvedbi gasilskih akcij ter ob naravnih in drugih nesrečah.

Vrstni red nošenja nadomestnih trakov priznanj in odlikovanj

Sprejeto na podlagi 9. točke 19. člena Statuta Gasilske zveze Slovenije je Plenum Gasilske zveze Slovenije na svojem zasedanju, dne 21. marca 2015

Nošenje značk priznanja Matevža Haceta in gasilskega veterana ter značk za dolgoletno delo in aktivno operativno delo je opredeljeno v 49. in 51. členu Pravilnika.

Nošenje nadomestnih trakov glede na stopnjo, način oz. razpored nošenja na suknjiču uniforme je prikazano na spodnji sliki.


Nadomestni trak pod številko 1 je najvišje odlikovanje ali priznanje po stopnji in namenu! Spodnja vrsta nadomestnih trakov odlikovanj mora biti vedno polna, kot kažejo slike.

Naši podporniki

 • Sponzor1
 • Sponzor2
 • rthrt htr hrth rt